Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích?

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được quy định tại Điều 195 Bộ luật lao động năm 2019.

“Điều 195. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

1. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

a) Hòa giải viên lao động;

b) Hội đồng trọng tài lao động.

2. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công.”

Bản chất của loại tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là những tranh chấp về vấn đề chưa được quy định hoặc chưa được thỏa thuận, phát sinh bên ngoài những thỏa thuận hoặc những quy định. Do đó, Tòa án không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về lợi ích. Như vậy, chỉ có 2 chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là: Hội đồng trọng tài lao động và Hòa giải viên lao động.