Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền?

Điều 191 Bộ luật lao động 2019 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền:

Điều 191. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:

a) Hòa giải viên lao động;

b) Hội đồng trọng tài lao động;

c) Tòa án nhân dân.

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.”

Như vậy, thẩm quyền giải quyết thuộc về 3 chủ thể: Hòa giải viên lao động, hội đồng trọng tài lao động và toà án nhân dân. Sau khi nộp đơn yêu cầu tới Hòa giải viên lao động nhưng hết thời hạn vẫn chưa được giải quyết hoặc hòa giải không thành thì các bên gửi đơn yêu cầu tới Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án nhân dân.