Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ

Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động quy định:

“Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Như vậy, tính cộng dồn theo từng năm, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong điều kiện làm việc bình thường được tính như sau:

Năm Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ
2023 56 tuổi
2024 56 tuổi 4 tháng
2025 56 tuổi 8 tháng
2026 57 tuổi
2027 57 tuổi 4 tháng
2028 57 tuổi 8 tháng
2029 58 tuổi
2030 58 tuổi 4 tháng
2031 58 tuổi 8 tháng
2032 59 tuổi
2033 59 tuổi 4 tháng
2034 60 tuổi