Lao động nữ mang thai muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải thực hiện thời gian báo trước như thế nào?

Bộ luật lao động có quy định thời hạn phải thông báo trước cho người sử dụng lao động khi người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong đó, lao động nữ mang thai muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước chỉ áp dụng trong trường hợp có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Đối với các trường hợp khác, lao động nữ mang thai vẫn phải báo trước cho người sử dụng lao động trong thời hạn được quy định khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể:

– Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

– Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

– Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;