Mức tiền lương thử việc tối thiểu của người lao động là bao nhiêu?

Thử việc được coi là quan hệ tiền hợp đồng lao động. Đây là khoảng thời gian mà người lao động làm thử công việc trước khi tiến tới kí hợp đồng lao động chính thức.

Pháp luật quy định “Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.” Đây là căn cứ để người lao động hiểu và bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình làm việc đồng thời cũng là cơ sở để người sử dụng lao động tuân thủ đúng pháp luật, không lợi dụng thời gian thử việc nhằm chèn ép, trả tiền công không tương xứng với công sức mà người lao động bỏ ra.