Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định thuế suất giá trị gia tăng 8% 

Sau quá trình áp dụng thi hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP từ ngày 01/02/2022, quy định áp dụng hóa đơn riêng gặp khá nhiều khó khăn đối với các cơ sở kinh doanh. Do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP để sửa đổi về vấn đề này.

Nghị định 41/2022/NĐ-CP ban hành ngày 20/06/2022

Cụ thể, Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định giảm mức thuế suất 2% đối với hàng hóa, dịch vụ đang phải chịu mức thuế suất 10%. Như vậy, đối tượng phải chịu thuế suất 10% nay chỉ phải chịu mức 8%.  

Tuy nhiên, sau 6 tháng áp dụng thi hành trong thực tiễn, nhiều cơ sở kinh doanh gặp khá nhiều khó khăn với quy định khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP Quy định này yêu cầu “Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.”

Thực hiện lập hóa đơn riêng cho hàng hóa thuế 8% làm gia tăng chi phí của doanh nghiệp (chi phí kế toán, chi phí sử dụng hóa đơn), đồng thời là nguyên nhân trực tiếp gây không ít khó khăn trong công việc quản lý bởi hóa đơn có mặt hàng thuế suất 5% và 10% được gộp lại thành một còn hóa đơn 8% và 10% vẫn phải tách ra làm hai.

Quy định điều chỉnh cụ thể

Để khắc phục sự phiền hà trên, khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022 được sửa đổi thành: “Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.”

Như vậy, kể từ 20/06/2022, sẽ không phải lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ thuế suất 8% mà có thể sử dụng chung với hàng hóa, dịch vụ thuế suất 5% và 10% với điều kiện phải ghi rõ thuế suất của từng loại hàng hóa.

Để được giải đáp chi tiết hơn về thuế giá trị gia tăng, hãy liên hệ với Công ty Siolaw để được chuyên gia hỗ trợ nhé!

Số điện thoại: 083 389 8088 (Mr. Tiến Anh)

Gmail: lienhe@siolaw.vn