Người lao động làm việc 12 tháng tại một doanh nghiệp trong điều kiện bình thường thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày?

Khoản 1 Điều 113 Bộ luật lao động quy định:

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.”

Như vậy, nếu người lao động không thuộc các trường hợp đặc biệt tại điểm b, điểm c khoản 1 điều 113 (người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật; người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) thì số ngày được nghỉ hằng năm là 12 ngày và sẽ được hưởng nguyên lương cho những ngày nghỉ đó.

Số ngày nghỉ được tăng thêm dựa trên thâm niên làm việc

Và cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì người lao động sẽ được nghỉ thêm 1 ngày so với số ngày quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật lao động. Ví dụ, người lao động sau thời gian làm việc đủ 5 năm cho một người sử dụng lao động thì họ sẽ được nghỉ 13 ngày đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; nếu làm đủ 10 năm thì số ngày nghỉ hằng năm sẽ là 14 ngày.

Trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng tại một doanh nghiệp

Trong trường hợp người lao động chưa làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ sẽ được tính theo tỉ lệ dựa trên số tháng đã làm việc. Cách tính như sau: lấy số ngày nghỉ hàng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.