Người lao động làm việc trong khoảng thời gian nào thì là làm việc vào ban đêm?

Khoảng thời gian nào được coi là giờ làm việc ban đêm?

Bộ luật lao động năm 2019 đã ấn định khoảng thời gian được coi là giờ làm việc ban đêm là từ 22 giờ 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Người lao động khi làm việc trong khoảng thời gian này sẽ được hưởng tiền lương cao hơn mức làm việc bình thường.

Làm việc vào ban đêm được nhận bao nhiêu lương?

Khoản 2 Điều 98 Bộ luật lao động quy định: “Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.”

Khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động quy định: “Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Như vậy, nếu người lao động làm việc vào ban đêm và không phải là làm thêm giờ thì người lao động sẽ được hưởng lương ít nhất bằng 130% tiền lương làm việc bình thường.

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì sẽ được hưởng tiền lương như sau:

Hiêu một cách đơn giản, cách tính lương làm việc vào ban đêm như sau:

– TH1: Làm thêm giờ vào ban đêm ở những ngày làm việc bình thường thì số lương tối thiểu là 200%

– TH2: Làm thêm giờ vào ban đêm ở những ngày nghỉ hằng tuần thì số lương tối thiểu là: 270% tiền lương làm vào ngày làm việc bình thường.

– TH2: Làm thêm giờ  vào ban đêm ở những ngày nghỉ lễ tết thì số lương tối thiểu là: 390% tiền lương làm vào ngày làm việc bình thường