Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động nữ trong những trường hợp nào?

Kỷ luật lao động là gì?

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Kỷ luật lao động được đặt ra là cần thiết đối với các cơ sở, doanh nghiệp có người lao động để đảm bảo người lao động tuân thủ nghiêm túc trình tự làm việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho người sử dụng lao động.

Các trường hợp cần lưu ý khi xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm. Tuy nhiên, người sử dụng lao động không thực hiện kỷ luật lao động theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 122 Bộ luật lao động:

“4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.”

Xử lý kỷ luật lao động khi người lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Như vậy, trong thời gian người lao động nữ mang thai, người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tuổi sẽ không bị xử lý kỷ luật. Khi hết thời gian mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi mà hết thời hiệu 6 tháng hoặc thời hiệu còn lại không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Để hiểu rõ hơn về quy định này, có ví dụ sau đây: Chị A thực hiện hành vi vi phạm nội quy lao động khi đang nuôi con 7 tháng tuổi. Như vậy, người lao động sẽ không được xử lý kỉ luật đối với chị A trong khoảng thời gian này (nuôi con dưới 12 tháng tuổi). Đến khi con đủ 12 tháng tuổi, thời hiệu xử lý kỷ luật còn lại là 1 tháng, tức 30 ngày. Theo quy định, người sử dụng lao động được xử lý kỷ luật chị A tính từ thời điểm con chị đủ 12 tháng tuổi cho đến khi con chị đủ 14 tháng tuổi. Nếu quá thời hiệu trên thì người sử dụng lao động không được áp dụng bất cứ biện pháp kỷ luật nào đối với chị A.