QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRẢ CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRẢ CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP KHI TIẾN HÀNH GIẢI THỂ

Trả lại con dấu của doanh nghiệp là một trong những thủ tục bắt buộc trong quá trình giải thể được quy định trong Luật doanh nghiệp và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

xem thêm: phải làm gì khi bị mất con dấu

Cụ thể, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về hồ sơ giải thể bao gồm:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

  1. b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  2. c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
  3. d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”

Đồng thời, theo hướng dẫn cụ thể tại khoản 5 Điều 59 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp thì đối với những doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì sẽ phải có trách nhiệm trả lại con dấu cho cơ quan công an. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu của cơ quan công an.

                                               Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Về hồ sơ trả dấu cho cơ quan công an bao gồm:

  • Công văn trả dấu;
  • Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu;
  • Dấu pháp nhân;
  • Bản sao GCN đăng ký kinh doanh có chứng thực;
  • Giấy giới thiệu (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trục tiếp tiến hành trả con dấu).

Hồ sơ trả con dấu của doanh nghiệp được nộp tại cơ quan công an cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, thời gian thực hiện là 07 ngày làm việc.

Trân trọng!