Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, người lao động nữ nghỉ thêm được tính như thế nào?

Căn cứ theo điều 134 Bộ luật lao động 2019:

“Điều 139. Nghỉ thai sản

  1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

  1. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  2. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.”

Như vậy thời gian nghỉ thai sản là 6 tháng, trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không được quá 2 tháng; Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, người lao động nữ phải quay trở lại làm việc bình thường.

Nếu có nhu cầu tiếp tục nghỉ, người lao động phải thỏa thuận với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, khoảng thời gian nghỉ thêm này không được tính là thời gian nghỉ thai sản, do đó lao động nữ sẽ không được hưởng lương.