Người lao động nữ được đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 139 Bộ luật lao động 2019: “1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là […]

Xem thêm