Tổng số giờ làm thêm được quy định như thế nào?

Quy định pháp luật về số giờ làm thêm Điều 107 Bộ luật lao động; điều 60, điều 61 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định rõ […]

Xem thêm