Người lao động nữ được đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 139 Bộ luật lao động 2019: “1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là […]

Xem thêm

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, người lao động nữ nghỉ thêm được tính như thế nào?

Căn cứ theo điều 134 Bộ luật lao động 2019: “Điều 139. Nghỉ thai sản Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau […]

Xem thêm