Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Vốn điều lệ phải được góp trong thời hạn cam kết của doanh nghiệp và được ghi trong điều lệ của công ty. Vì những […]

Xem thêm