Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì người lao động có những nghĩa vụ nào?

Trong quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động được tự do thỏa thuận quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động nhưng phải tuân thủ theo các quyền và nghĩa vụ mà luật định. Trong đó, pháp luật quy định các nghĩa vụ của người lao động tại Khoản 2 Điều 5 Bộ luật lao động như sau:

“Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.