Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Pháp luật hiện quy định có 2 loại tranh chấp lao động tập thể, bao gồm:

– Tranh chấp lao động tập thể về quyền

– Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Thời hiệu tranh chấp lao động tập thể về quyền

Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền được quy định tại Điều 194 Bộ luật lao động 2019.

“Điều 194. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

  1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
  2. Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
  3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.”

Tất cả tranh chấp lao động tập thể về quyền đều phải trải qua quá trình hòa giải rồi mới tiến tới Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án. Do đó, thời hiệu cụ thể về giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền diễn ra như sau:

  1. Trong vòng 6 tháng, các bên có quyền gửi đơn yêu cầu tới hòa giải viên. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu thì hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.
  2. Nếu hòa giải không thành hoặc hết thời hạn 5 ngày sau khi nộp đơn mà hòa giải viên không giải quyết thì các bên có quyền lựa chọn Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp.

– Hội đồng trọng tài: Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Hội đồng trọng tài là là 9 tháng kể từ ngày phát hiện có hành vi vi phạm. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, ban trọng tài phải được thành lập. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, Ban trọng tài phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.

– Tòa án: Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Hội đồng trọng tài là là 1 năm kể từ ngày phát hiện có hành vi vi phạm.

Thời hiệu tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Bản chất của loại tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là những tranh chấp về vấn đề chưa được quy định hoặc chưa được thỏa thuận, phát sinh bên ngoài những thỏa thuận hoặc những quy định. Do đó, Tòa án không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về lợi ích. Bên cạnh đó, vì không có hành vi vi phạm pháp luật nên pháp luật không quy định thời hiệu cho loại tranh chấp này.