Trong trường hợp công việc phù hợp với cả nam và nữ và họ đều có đủ tiêu chuẩn tuyển chọn thì người sử dụng lao động phải ưu tiên tuyển dụng người nào?

Pháp luật lao động hiện chưa quy định cụ thể về việc ưu tiên lựa chọn lao động nam hay nữ khi cả 2 đều đáp ứng đủ điều kiện về công việc. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động tuyển dụng, sử dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ. Đây là quy định được khẳng định tại khoản 3 Điều 75 Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Như vậy, Nhà nước chỉ khuyến khích người sử dụng lao động lựa chọn lao động nữ chứ không đặt ra quy định bắt buộc lựa chọn lao động nữ trong quá trình tuyển dụng.

Tóm lại, khi tuyển dụng, tùy vào nhu cầu và mong muốn của người sử dụng lao động, họ có thể lựa chọn đối tượng mà họ cảm thấy là phù hợp với công việc trên nguyên tắc bình đẳng giới, không phân biệt đối xử. Việc ưu tiên đối với lao động nữ khi tuyển dụng không bắt buộc.